Sugar, Oh, Honey Honey ๐Ÿ

It’s the most magical time of year for sugar lovers on the East Coast – maple syrup season!

I grew up going to the local maple sugar campsย every ย March and April. Indulging in the maple taffy poured onย fresh snow, taking in a pancake breakfast with fresh maple syrup, and of course – buying bars of maple butter.

Yes, maple butter is a thing that exists.ย 

This past weekend, the sun was shinning, the weather was warm, and we couldn’t think of a better way to spend a few hours on a Saturday afternoon than to head out to the maple sugar camps.

Here’s a look at our super fun visit to the Renton Brothers Family Sugarbush and the Trites Family Sugar Bush.ย 

Maple Sugar Camp Moncton New Brunswick

Maple Sugar Camp Moncton New Brunswick

Maple Sugar Camp Moncton New Brunswick

IMG_3569

Maple Sugar Camp Moncton New Brunswick

Renton Brothers Family Sugarbush Maple Sugar Camp Moncton New Brunswick

Renton Brothers Family Sugarbush Maple Sugar Camp Moncton New Brunswick

Renton Brothers Family Sugarbush Maple Sugar Camp Moncton New Brunswick

IMG_3363

Maple Sugar Camp Moncton New Brunswick

Maple Sugar Camp Moncton New Brunswick

IMG_3380

IMG_3577

Maple Sugar Camp Moncton New Brunswick

IMG_3402

Maple Sugar Camp Moncton New Brunswick

IMG_3579

Have you visited the Maple Sugar camps this winter? We HIGHLY recommend a sugary, sweet visit!ย 

And if you haven’t already – Subscribe to the Blog! There’s A LOT of exciting things coming over the next few weeks! You can also follow along on Instagram – @crystal_catherineย โœจ

2 thoughts on “Sugar, Oh, Honey Honey ๐Ÿ

  1. oh, I forgot about this! I should take Evening – we’re usually so busy making our own maple syrup that we miss the camps, but with the new baby we’re taking this year off. *crosses fingers for a warm day*

Leave a Reply